Bilbila isin jalaa bade yookiin hatame barbaaduuf: OROMO ICT | oroict.com oroict.com

Bilbila isin jalaa bade yookiin hatame barbaaduuf: OROMO ICT

Bilbila isin jalaa bade yookiin hatame barbaaduuf: OROMO ICT


Bara kana keessa bilbila gatuun keessattuu immoo bilbiloota haaraa hatuun beekkamaadha. Meeqaa keenyatu gatee quba of ciniinaa jira laata? Akkuma “kan waraane dagatus, kan
waraanname hin dagatu” jedhamu sana kan moobayila ofii gate ykn jalaa hatamte hin
dagatu. Osoo yaadaan isin hin fageessin mee gara dubbii kiyyaatti isin haa deebisuu.
Bilbila bade barbaaduun danda’amaa laata?

Eeyyen; ni danda’ama. An har’a kan isiniif barreessu; akkaata bilbila bade tokko ittiin barbaaduu, cufuu fi
haquu(erase) dandeesu ilaalchiseeti. Kanaafuu; qalbiin dubbisi.
iPhone
Namoonni iPhone, iPad fi iPod qabdan itti gargaaramuu dandeessu. Wanti guddaan jalqaba ati qabaachuu qabdu; Apple ID banachuu qofaadha. Yoo hin qabaanne tahe amma banadhaa bilbila keessaniif. Bilbilli iphone yoo isin jalaa bade barbaaduuf tartiiba armaan gadii kana hordofi:

www.icloud.com/find keessa seeni koompiitara ykn moobaayiloota ismaartii fayyadamuun.
Find my iPhone kan jedhu tuqi. Kana booda malattoo bilbila kee tuquun kaartaa irratti iddoo kam akka jiru ilaaluun ni dandeessa. Jecha darbii lakkofsa dijiitii 4n cufuu yoo barbaadde Lost Mode kan jedhu On gochuun cufuu ni dandeessu. Gonkumaa balleessuu (erase) gochuu yoo feetan immoo filannoo Erase jettu tuquun haquu ni danda’ama.
walumaa galatti wanti guddaan barbaachisu account bilbila irraa qabaachuudha. Yoo kana jedhu fknf;
moobaayila Android irratti gmail qabaachuudha. Moobaayila wiindow (windows mobile) irratti
immoo account microsoft jechuun hotmail bilbila sana irraa qabaachuudha.
Warri account bilbila keessan irraa qabdan isin jalaa badee jiraate marsaalee itti aanu kanneen irraan bilbila keessan barbaaduu ykn cufuu dandeessu.


OROMO ICT

4 Comments

 • Fayyoo
  March 1, 2017 at 1:57 pm

  Ergaa ani cufee booda inni karaa ittin banatuu hin qabu

 • Magarsaa Andashaa Duressooo
  May 4, 2017 at 2:22 pm

  ammayyuu nuuf jiradhha kana caala nuuf dhama’aa

 • martukee oromiya
  June 16, 2017 at 7:57 am

  goota keenya isa 2ffaati ati . nuuf jiraadhu.

 • lammii alamuu
  September 20, 2017 at 3:49 pm

  Guddaa galatoomaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.