Dhaabbilee keessatti gahee tekinoolojiifi Giddugala tokkorraa too'achuu | oroict.com oroict.com

Dhaabbilee keessatti gahee tekinoolojiifi Giddugala tokkorraa too’achuu


Faayidaa Giddugala-tokkorraa dhaabbilee heddu Tekinoolojiidhaan too’achuu


Tokkummaan humna jedhama mitiiree…! Wajjiin hojjachuun humna.
Tokkoomuudha, walcimsuudha, wajjiin guddachuudha, yoo kufanis wajjiin
kufuudha(wajjiin hojjatanii kufuun hin jiruuyyu), yoo moo’atanis wajjiin
moo’atanii milkaayuuf karaa saaqa.

Ummanni keenna aadaa wajjiin hojjachuu hin qabu, hunduu karama ofii fiiga,
hanguma sana reef waldeeggaruufi waliin hojjachuus akkasumas yaadaan wal-utubuu
eegale. kun waan jajjabeeffamu, waan itti fufuu qabu.

Hardha waamalee #Aadaa wajjiin hojjachuu keenyaa hin xiinxalline.
Abboota qabeenyaa heddu qabna, Abboota qabeenyaa dhaabbata heddu qaban
heddutu jira, garuu dhaabboliin abbaa tokkoo hedduun isaanii daandii
walfaallaa imalu, waluu hin argan, waluu hin beekan. Hunduu karuma isaa
waan danda’e hojjatee deebi’a. Muuxannoo waljijjiiruun hin jiru.
Osoo tokko milkaa’u tokkommoo kasaaraa keessa gala, sun maaliif milkaaye
kun maaliif kasaare jedhee abbaan qabeenyichaas Hooggantootnis yoo xiinxallan
hin muldhatan.

Akkuma sana Abbaan qabeenyaa baajata guuddaadhaan Moosajjii(software) tokko
bitee yoo tajaajila isaa haaromsuuf dhiyeesse, Osoo moosajjii kanumaan dhaabbata
isaa hunda too’achuu danda’u aadaa waliin hojjachuu waan hin dagaagfatiniif
dhaabbata kaaniifis bifa haaraadhaan waanuma walfakkaatu goodha.
Kun Abbuma qabeenyichaa miidha, Baasii seeraan alaatiif saaxilamuu fida.

Fakkeenna tokka haa ilaallu:
Osoo Obbo A, kaampaanii sadi kan i, ii, iii jedhamu qabaatee,
dhaabbanni kun Maqaa dhaabbilee kanaatiin #Marsariitii(website) sadi bituun
irran jiraatu. Yeroma takka ‘www.i.com’ yoo bitate, sana booda dhaabbilee isaa
hafan(ii fi iii) asuma jalatti too’achuu qaba.
Kana jechuun – ii.i.com fi iii.i.com jennee moggaasuu dandeenna jechuudha.
Haala kanaan
~ Baasii yeroo sadi kafalu irraa baraaramuu danda’a.
~ Dhaabbileen nama kanaa obboleeyyan ta’uu namni kamuu ni hubata.
~ Humna namaa iddoo saditti ramadee hojjachiisuun hafee iddoo tokko qofatti
waan qacaruuf humna salphaafi baasii salphaan qabeennasaa too’achuuf oola.
~ Hojiiwwan dhaabbilee kanneen sadiin irratti hojjatamaa jiru salphatti
hordofuuqi quba-qabaachuuf salphaa ta’a.
~ Beeksisaaf ni salphata, Hojii damee tokkoo damee biraarratti beeksisuuf
salphaadha.
~ Maamilli hojii dhaabbilee kanneenii keessaa tokko ilaaluu marsariitii
tokkoo isaanii bane, hojii dhaabbilee isa biroos ni arga. Akka yeroo ammaa
‘Fooddaa tokkoon’ warri baankii jettu kana. Kanneeniifi kkf fa’a.

Yoo Namoota garagaraa ykn dhaabbilee gargaraa giddutti ta’e immoo faayidaa
waliin hojjachuun qabu kutaa itti aanu keessatti itti deebina.

 


Kaayyoon keenya: Hubannoo Hawaasaa Cimsuudha!

 

 

HORAA BULAA DEEBANAA…
Garee OROMO ICT | Qubee Technologies
E-mail: oromoict@gmail.com
Web: www.oroict.com / www.afaan-oromoo.com

2 Comments

 • OromiyaTube
  April 20, 2018 at 10:25 pm

  Hayyee Yaa nama koo Bilbilli koo kun Samsung S5830i Android version isi 2.6 dha SMS Afaan Amaara hin dubbistu FKn waan Akkanaa kanatti geeddarti maal wayya?ishoo ishoo jabaadhu Fayyaa tahi
  1 ቀን ብቻ ቀረ ! ዘመናዊ የንግድ ሱቅ ለማሸነፍ! በመሀል አአ-ልደታ-መርካቶ ማ. አሁኑኑ ይላኩ! ይቅናዎት!

 • OromiyaTube
  April 20, 2018 at 10:38 pm

  , Hayyee Yaa nama koo Bilbilli koo kun Samsung S5830i Android version isi 2.6 dha SMS Afaan Amaara hin dubbistu FKn waan Akkanaa kanatti geeddarti maal wayya? ,,, ,,, ,,,

  ishoo ishoo jabaadhu Fayyaa tahi
  ,
  Kan Asiin Gadi kun Abdisa koo Qubee Afaan Amaaraati.
  ቀን ብቻ ቀረ ! ዘመናዊ የንግድ ሱቅ ለማሸነፍ! በመሀል አአ-ልደታ-መርካቶ ማ. አሁኑኑ ይላኩ! ይቅናዎት!

  waan danaa reektaangilii Ol dhaabbatu fakkeesiti naaf hin dubbisamu.
  ,, ,,, ,,, haala kanatti jijjirti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.