Fayyadamtootni Miliyoonota heddu Jecha-darbii(password) 123456 fayyadamaa turuutu himame. | oroict.com oroict.com

Fayyadamtootni Miliyoonota heddu Jecha-darbii(password) 123456 fayyadamaa turuutu himame.

Ebla 22/19(oroict.com) – Qorannoon idil-addunyaa akka eeretti ummanni Miliyoona 23tti tilmaamamu jecha-darbii(password) isaanii 123456 godhatanii fayyadamaa jiraachuu himeera.

Sadarkaan hardha guddinni Tekinoolojii irratti argamu hanga maamiltootni “Modem’ isaanii ‘motherboards’ ilaaluudhaan baruu danda’an irra kan gahe, akkasumas namnootn biraa ammoo hanga ciminni Jecha-darbii fayyadamaa tokkoo cimaa akka tahe kan tilmaamuu danda’uudha.

Haata’uu malee #Qorannoon haaraa kan agarsiisa faallaa kanaa ta’ee argame. Jechi-darbii fayyadamtoota miliyoonotaan lakkaawaman salphatti kan tilmaamamuu danda’u akka ta’etu himame.
Gabaasni biyya UK kan Giddugala Eegumsa Saayibarii(UK Cyber Security center) kan qorannoo Jecha-darbii(password) irratti gaggeeffame agarsiisutti Jechi-darbii fayyadamtoota kuusdeetaa ummataa(public database) irrattii muldhatu salphaa, kan yeroo hedduu beekkamuufi tilmaamuuf kan hin rakkifne akka jechootaa, gaaleefi qubeelee akka tahetu himame.

Haaluma kanaan bara darbe kana bara 2018 Jechi-darbii laafaafi hedduuminaan fayyadamame 123456 kan tahe fayyadamtoota Mil.23f tajaajila kennaa tureera jedhe gabaasichi.
Itti aanuudhaan kan tajajila irra oole 123456789 yommuu tahu, inni biraa 11111111 tis kanneen itti-fayyadamiinsaan sadarkaa hanga 5ffaa qabateedha.
Akkasumas; Maqaa namoota akka[Ashley, Itti-fufuun Michael, Daniel, Jessica and Charlie], maqaalee gosa meeshaa akka[Blink182,..] fayyadamuunis hedduuminaan jecha-darbii(password) tahuudhaan tajaajila irra oolaniiru jedha qorannoon kun.
Qorannichi kan gaggeeffame qoda-fudhataa qorataa Eeggumsa biyya Awustiraaliyaa ‘Troy Hunt’ jedhamus dabalatee yommuu tahu Iimeliifi Jecha-darbii hatame saaxiluun kan beekkamuudha.

Jecha darbii tokko iddoo adda addaatti irra-deebiin fayyadamuun hin gorfamu. Sababa walfakkaatuuf Hoogganaan Olaanaan feesbuukii Mark Zuckerberg yeroo darbe hanna jecha darbiitiif saaxilameera.
Jechoota-darbii heddu yaadachuun salphaa ta’uu baatuyyuu furmaanni gaariidha jedhaman keessaa kan akka LastPass fayyadamuu, akkasumas tooftaa furtuu lamaan saamsuu(enable two-factor authentication ).
Jecha-darbiitiin walqabatee jechamni beekkamaan:
“Making good password choices is the single biggest control consumers have over their own personal security posture. We typically haven’t done a very good job of that either as individuals or as the organisations asking us to register with them,” said Hunt.

Dubbisi | Read  #Daldala_Kallattii(Toorarraa) - Online(Social Media) Marketing - Qubee Technologies dhaan

Jecha darbii ofii yaadachuun eenyummeessaa ofii too’achuufi dhimma itti bahuuf tartiiba isa duraa kan maamiltootni toorarrtti dhimma itti bahaniidha.

Dabalataaf>>

HORAA BULAA DEEBANAA
oroict.com

Maddi: techspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.