Googiliin Beeksisoota Siyyaasaa Irra Dhorka Kaa’uufi | oroict.com oroict.com

Googiliin Beeksisoota Siyyaasaa Irra Dhorka Kaa’uufi

Beeksisoota guutuu addunyaa irratti tatamsa’an kanneen qabiyyee siyyaasaa of keessaa qaban irratti dhorkaa kaa’uuf akka ta’e Googiliin beeksiise.

Tarkaanfiin kun yeroo duula kakaasii filannoo Yuutiiyuubi fi Googiliin filattootaan wal argachuun akka hindanda’amne ni taasisa jedhameera.

Dhorkamni kun yeroo duula kakaasii filannoo Googilitti fayyadamuun Saala, Umurii fi teessoo filattootaa beekuuf hojmata taasiifamu hin dabalatu jedhame.

Dhorkamichi torbee tokko keessatti biyya Ingiliiziitti eegalamuun biyyoota biroo keessattis kan itti fufu ta’uu ibsame.

Beeksisoota siyyaasaa qofa osoo hin taane ergaawwan qabiyyee jeequmsa kakaasu of keessaa qaban ni dabalata jedhameera.

Mariin siyyaasaa ijaarsa sirna demookiraasii keessaa ijoo waan ta’eef namni kamuu akka fedhetti yaada siyyaasa fi yaada faallaa rabsuu fi dursuun irra hin jiraatu jedhan Hojii Gaggeessan Googilii Iskoot Ispeensara.

Beeksisaaleen siyyaasaa tarkaanfiin irratti fudhatamu muraasa ta’anis itti fufiinsa ni qabaata jedhaniiru.

Maddi:BBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *