Hegereen dhaabbata guddaa Addunyaa #Feesbuukii gaaffii keessa galaa waan jiru fakkaata. | oroict.com oroict.com

Hegereen dhaabbata guddaa Addunyaa #Feesbuukii gaaffii keessa galaa waan jiru fakkaata.


Dhaabbata Feesbuukii hooggantootni idil-addunyaafi dhaabbilee qorannoo Tekinoolojii gaggeessan biyyoota gara garaa irraa dhaabbata Feesbuukii irratti fuulleffachuun #qorannoo heddu gaggeessaa jiru,
 
#Yakka dhaabbatichi osoo beekuufi hin beekin raawwachaa ture akkasumas miidhaa qaqqabeefikkf saaxilaa jiru.
Torbaanitti, ji’atti yakkaafi miidhaa dhaabbatichi qaqqabsiise miidiyaaleen addunyaa gurguddaan osoo hin hafin gabaasaa jiru.
 
Dhaabbatichi dhaabbilee gurguddoo Idil-Addunyaa jiran keessaa kan yeroo gabaabaafi salphatti milkaa’ina olaanaa agarsiiseefi qabeenyaanis sadarkaa Idil-Addunyaatti dhaabbilee gurguddoo fuuldura jiran keessa seenuun isaa ni beekkama.
 
Erga rakkoo #Filannoo USA bara darbeetiin walqabatee odeeffannoo dhuunfaa fayyadamtootaa dabarsee kenneera jedhamee Adabbiin Bil.41$ ol irratti gatamee kaasee xiyyeeffannoon irratti godhamee hooggantootni siyaasa gurguddoon biyyoota Idil-Addnuyaa heddu qeeqa gurguddaa kaasuu irra jiru, kanumaan walqabatee, Yeroo darbe
akkasumas odeeffannoon namoota dhuunfaa eeggumsa jabaa akka hin qabneefi hanna adda addaatiif saaxilamaa jiraachutu irra deddeebiidhaan Miiidiyaalee gurguddoo Idil-Addunyaatiin tamsa’aa jira, Ammammoo Dhaabbilee Qorannoo Saayinsiifi Teekinoolojii heddu dhaabbaticharratti xiyyeeffannoodhaan qorannoo adda addaa taasisaa jiru, kunimmoo biyyoota muraasa osoo hin taane akkuma Idill-Addunyaatti Biyyoota Saayinsiifi Tekinoolojiin badhaadhan hundarraa fakkaata.
Haalli kun dhaabbaticha saffisa guddina amma imalaa jiruunii gufachiisuu qofa osoo hin taane hegereedhaabbatichaa kufaatii hamaaf saaxiluu danda’a.

Gulaalaan oroict.com

 
Dubbisi | Read  Ragaaleen Feesbuukii Miiliyoonni 500 Fi Miiliyoonni 40n Sarvaarii Amaazoon Irratti Argamu

1 Comment

  • April 6, 2019 at 5:21 am

    Hey, hey, waan akkasii yeroo dhaabbata facebook irratti dalagan obsuu hin danda’u. hhh jaalalan facebook dhaaf qabu irraa ka’eetani…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.