Icciitii Bilbila keessanii kan namni hedduun hin beekne! | oroict.com oroict.com

Icciitii Bilbila keessanii kan namni hedduun hin beekne!

Icciitii Bilbila keessanii kan namni hedduun hin beekne!


 

Namootni hedduun bilbila qabachuu malee Tajaajila barbaachisu hangamtu irraa argachaa jira jennee yoo madaalle, tilmaama keessa seenuun nama rakkisa.

Hundaafuu Odeeffannoo muraasa armaan gadii kana ilaala.

 1. Namni yoo isiniif Bilbilu “Bilbilli kun tajaajila irra hin oolle” akka jedhu yoo barbaaddan:
 • *21*900# ykn
 • Lakkoofsa tokkicha keessaa dhiisuun lakkoofsa keessanitti deebisaa hidhaa[divert] fkn *21*091234567#
 1. Guutummaa Ergaa bilbila keessanii bilbila biraarratti hidhuuf[divert] gochuuf
 • *21*0912345678# 0912345678 lakkofsa irratti divert gootaniidha.
 • #21# divert irraa balleessuuf
 • *#21# odeeffannoo divert ta’emoo hin taane jedhu argachuuf
 1. Bilbilli keessan yeroo Jaatanaawaa[Busy] ta’e qofa bilbila biraatti hidhuuf[divert] gochuuf:
 • *67*Lakkoofsa itti hidhuu barbaaddan#
 • #67# irraa Haquuf
 1. Bilbilli keessan yoo isin kaasuu dhabdan qofa Bilbila biraatti hidhuuf[divert] gochuuf:
 • * 61*Lakkoofsa itti hidhuu barbaaddan#
 • #61# irraa Haquuf
 1. Bilbilli keessan yoo isin Sarara Gahiinsaa[Network] ala jirtan qofa Bilbila biraatti hidhuuf[divert] gochuuf:
 • * 62*Lakkoofsa itti hidhuu barbaaddan#
 • #62# irraa Haquuf
 1. Osoo isin nama biraa wajjiin haasawutti jirtan namni biraa yoo isinii bilbile, Akka sararatti isin eegu koompuutarri akka itti himu[Call Waiting] tajaajilamuuf:
 • *43# Kakaasuuf[to activate]
 • #43# Irraa Haquuf
 • *#43# akka irra jiruuf hin jirre ilaaluuf

 

Odeeffannoo Biraatiin hanga walitti deebinuuf HORAA BULAA


OROMO ICT  | Qubee Technologies

16 Comments

 • BELAY
  February 13, 2017 at 3:23 pm

  Wow Galatooma namatti tola

 • Tahir Awel
  February 13, 2017 at 3:58 pm

  Galatomaa
  Barumsii isiin qopheessiitan hundii baay’ee namattii.
  Galataa gudda qabduu barsiisoota.
  Haalumaa kannani itti fufaa.

 • nanat
  February 13, 2017 at 5:13 pm

  Biyya alaaf keessatti nifayyadamoo biyya keessa qofa

 • Abbabee Iddoosaa
  February 14, 2017 at 7:23 am

  Galatoomaa barumsa guddaa isnirraa argachaa jirra.

 • Yomiyu Sabaf
  February 14, 2017 at 8:59 am

  Baay’ee galatoomaa

 • kibru
  February 14, 2017 at 10:10 am

  galatoonii beekumsa guddaa dha

 • Yonas Abera
  February 16, 2017 at 1:39 pm

  Baayyen isiin jaaladha nuuf jiraadhaa
  umuriin keessan nuuf haa dheeratu
  barumsaa keessaniif gudaa(…) galatooma

 • husein abdo
  February 19, 2017 at 7:56 pm

  Galatoma heddu gaffin qabba gaffin tiyya mobaili samsung sgh i897qabba garru applikeshina dawunlod naf godhu didde play stor kessahis tahe webirrahis mallin godhu qabba? Gallatoma

 • Abera Diro Fufa
  March 3, 2017 at 6:48 am

  Ani dhugaa dubbachuuf barataa computer science to garuu barumsan mooraa keessatti argadhurra kan keessantu hubannoo guddaa naaf kenne kennaa jiras galatoomaa lammiiwwan ko !!

 • Bilaal
  November 2, 2017 at 6:43 pm

  Akkam jirtuu barsiistootaa OROMOO ICT Networki bilbilaa haaraa tokko akkamiti banuu dandeenyaa ibsa gahaa isin eegaa dha

  • November 3, 2017 at 3:55 pm

   Yoo hin galmoofne tahe Waajjira Gumuruuka naannoo keessniitti galmeessuu, yoo haaraa dhiyeenya bitame immoo SIM yoo itti galchitan hojjachuu qaba

  • January 12, 2019 at 9:46 pm

   Galatomaa gaaffiin qaba datan bilbilaa kootii tooftaa isiin jaatan hundaa fayyadame mallaqa na qusachuu dide qafoon koo garuu tecno dha

 • husiyya0924@gmail.com
  November 3, 2017 at 8:15 am

  Guddaa galatoomaa Wanti isin hojjachaa jirtan waan yeroon barbaaduu fi Dirqama Saba keessan afaan isaatiin gargaaruu qabdan bahaati jirtu baay’ee natti toltu jajjabaadhaa Qomoo koo.

 • saged
  June 29, 2018 at 3:26 pm

  bayyee galatooma bekumsa bayee irra arganee ittii nu fufaa

 • habtamuberki
  January 29, 2019 at 8:18 pm

  bilbila cufame ykn kan neetorki hinqabne akkamiin banuu dandeenya?

 • September 24, 2020 at 11:06 pm

  Haala hordoffii bilbilaa kan akka hin mullane akka gochuu qabnu yoo nuhordofsiista baayyee gaariidha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *