Ityoophiyaan Dhiyeenyati Tajaajila Bu’ura Misoomaa Interneetii 5G Kan Beeksiiftu Ta’uu Ibsite | oroict.com oroict.com

Ityoophiyaan Dhiyeenyati Tajaajila Bu’ura Misoomaa Interneetii 5G Kan Beeksiiftu Ta’uu Ibsite

Tajaajila Baankii Biyyaalessaa Afrikaa fi bittaa bilbila sochootuu irratti kan mari’atamu walga’iin Finfinneetti gaggeeffamaa jira.

Dhiyeenyatti kan hundeeffame Daayreektar Olaanaa Abbaan taayitaa Kominikeeshinii Ityoophiyaa obbo Baalchaa Reebaa akka himanitti mootummaan sirna komunikeeshinii mijeessuf hojjechaa jira jedhan.

Bu’uruma kanaan obbo Baalchaan dhiyeessii bu’uraalee misoomaa kominikeeshinii babbalisuuf damicha irratti teeknooloojiiwwaan haaraa hojiirra oolchuuf carraaqqii taasisaa jirachuu ibsaniiru.

Yeroo ammatti uwwisni tajaajila bu’ura misoomaa interneeti 4G gara naannoolee babballisuuf hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru.

Maddi: FBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *