Koompuutara Haaraa Bitachuuf Ulaagaalee Barbaachisan: OROMO ICT | oroict.com oroict.com

Koompuutara Haaraa Bitachuuf Ulaagaalee Barbaachisan: OROMO ICT

 Koompuutara Haaraa Bitachuuf Ulaagaalee Barbaachisan: OROMO ICT


Gaaffii Namootni Hedduu nu Gaafachaa jiran kinoo!

#Ulaagaa Koompuutara bitachuuf Gargaaru…. Gaaffii Namni hedduu Gaafachutti jiru………..…OROMO ICT irraa, #share gochuun waliif dabarsaa

Gaaffii hedduu namootni dhimma kana irratti kaasaniif #DEEBIIN qabatamaa kana jedhamee kennamu jiraachuu baatus, Gosootni Koompuutaroota hedduu waan jiruuf Gatii adda addaatiin argamau.

Kun osoo akkasuma ta’ee jiruu, Ani Gorsa Ogummaa qabuutiin Ummata koo tajaajiluuf jecha #ULAAGAALEE ofii koo itti fayyadamuufi kanneen dubbise irraa hanga armaan gadii kana isiniif Gumaacheera.

#Hub: Xiyyeeffannoon koo Laptop irratti.
1). Baldhina Argii (Screen Size):
Baldhinni koompuutara tokkoo fedhii abbaa bitatuurratti hundaa’us Yeroo koompuutara bitachuuf manaa baanu koompuutara bitannu tilmaamaan beekuu barbaachisa.
Fkn: Baldhinni Laptop tokkoo Notebook, 12.5, 13.5, 15.6….(inches)

2). Qulqullinna Argii(screen Quality)
Koompuutara keessan yroo dheeraaf fa’a of fuuldura keessanii fayyadamuuf waan dandeessaniif ARGIIN[screen] isaa kan qulqullinna qabu ta’uu mirkaneeffadhaa.
Fkn: Tokko tokko ni balaqqeessisa akkasumas kan ilaaluuf namatti hin tollee waan jiruuf xiyyeeffannaa gochuun gaariidha.

3). Qulqullina Gabatee cunqoo(keyboard)
Kunis iddoo yeroo heddu waan adda addaa barreessuuf itti fayyadamnu waan ta’eef gabatichi kunkan mijatu ta’uu xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna.

4). RAM(Random Access Memory): Kuufannoon(Memory) kun Fayyadamaa koompuutara irratti yeroo tokko hojjachaa jiru(running Applications) kan murteessu waan ta’eef, akkasumas Koomputara irratti Fayyadamaa heddu yeroo tokkotti akka hojjachuu danda’uuf humna kan kennu waan ta’eef Kuufannoon(Memory) kun xiyyeeffannoodhaan filatamuu qaba.
Kanaafuu Koompuutarri RAM 4GB fi isaa ol qabu Hojiilee hedduu hojjachuu kan filatamuudha.

5). CPU(Centeral Processing Unit):
Kun Dandeettii Koomputarri tokko si’a tokkotti Fayyadamaa adda addaa akka hojjatuuf kan fayyduudha.
Walumaagalatti ‘INTEL’ akka ta’e mirkaneeffachuu qabna, isatu filatamaa waan ta’eef.
Kan biraammoo ‘Core i3, i5, i7… kun humna Mallaqa keessanii irratti kan hundaaayu waan ta’eef akkuma lakkoofsi i bira jiru dabalaa adeemuun Saffisni Koomputara sanaa dabalaa deema. gatiinis akkasuma dabala.

6). Kuusaa(storage-Hard Drive).
Kun Gola waa keessatti walitti qabatan waan ta’eef hanga isin gahu isintu filata.
Kunis 128GB, 256GB, 500GB, 750GB,…. jedhaa deema

7). Turtii Baatirii(Battery Life)
8). Wireless Network(cimdaa haada malee) fi Bluetooth akka hojjatu ilaaluu dagachuu hin qabnu.
9). USB fi Camera fa’a akka qabu ilaallachuun wantoota ijoo nu barbaachisan keessaa isaan ijoodha.

 


Horaa Bulaa
OROMOO ICT,[sgmb id=”1″]

1 Comment

  • November 7, 2017 at 6:49 pm

    yaada gaarii fi gargaarsa nuuf gumaachiteef galatoomi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.