Maqaa Fuula Feesbuukii(Facebook Page) Keessan salphaatti jijjiiruuf | oroict.com oroict.com

Maqaa Fuula Feesbuukii(Facebook Page) Keessan salphaatti jijjiiruuf

#Fuula-Feesbuukii(Page) – Maqaa jijjiirachuuf nu rakkise namootni jettan:
 
– Maqaan Fuula-Feesbuukii(Page) keessan #Jecha 2 irraa moggaaftanii jirtu yoo ta’e, Hordoftoota 1500 ol yoo qabaate, Hordoftoota keessanitti bitaacha’a(confuse) godha jedhamee waan yaadamuuf, #Yeroo 1tti lamaan isaa akka jijjiirtan isiniif hin hayyamu dhaabbanni.
Kanaafuu tokko qofa jijjiirtu, yeroo itti aanutti ammoo isa lammaffaas jijjiirtu.
#Fkn: Fuula maqaa ABBAA GADAA isa jedhu gara MAGAALAA FINFINNEEtti Jijjiiruu yoo barbaaddan:
Guyyaa 1ffaa: ABBAA FINFINNEE(Gadaa kan jedhu Finfinnetti jijjiirre)
Guyyaa 2ffaa: MAGAALAA FINFINNEE(Abbaa kan jedhu MAGAALAAtti jijjiirree jechuudha.)
 
Fuula-Feesbuukii(Page) keessaniimmoo Jechoota 3 ykn isaa olirraa moggaaftanii jirtu yoo ta’es haaluma kanaan akkasumattti yeroo yeroodhaan jijjiirama jechuudha.
 
 
GALATOOMAA
oroict.com Team!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *