Waldorgommii Facebook Namoota Waa Uumuu Danda'aniif baase:OROMO ICT | oroict.com oroict.com

Waldorgommii Facebook Namoota Waa Uumuu Danda’aniif baase:OROMO ICT

Waldorgommii Facebook Namoota Waa Uumuu Danda’aniif baase!


Dhaabbanni Guddaan addunyaa amma keessa jirruu, Facebook jedhamuun kan beekkamu, Namoota waa uumuu danda’an keessattuu biyyoota guddina Teekinoolojiitiin sad. gadi aanaa irra jiran kanneen akka Biyyoota Baha Giddugaleessaa(middle East), Biyyoota Afrikaa Kaabaa(North Africa) fi Biyyoota Afrikaa Saharaa gadii(Sub-Sahara) dhaaf Carraa waldorgommii haaraa Baasee jira.

Dhaabbanni guddaan kun  gama Teekinoolojii koompuutaraatiin dhaabbata yeroo gabaabduu keessatti saffisa olaanaan addunyaa guutuu walgahutti jiru yemmuu ta’u Ogeeyyii koompuutaraa keessattuu Dargaggootni Dandeettii ogummaa kanaatiin waan haaraa akka uuman adda durummaan kan hojjachaa jiru, akkasumas kanneen Moosajiilee[softwares adda addaa uumanii humna dhabaaf ummata biraan gahuu dadhabaniifis deeggarsa olaanaa gochuun yeroo ammaa kana addunyaa teenya “Ganda Tokko Goona” dhaadannoo jedhuun hojii cimaa kan hojjachaa jiru, akkasumas Hawaasa addunyaa Miliyoonotaaf  gita hojiilee adda addaa kan uume akka ta’e wal nama hin gaafachiisu.

Akkasumas Biyyoota hedduu irra deemuun naannoo hirdhinni Interneetaa jiru bifa “Saataalayitiiniifi kkf” tajaajila Interneeta Bilisaa gadi lakkisuuf hojjachaa akka jirus sabaa-himaaleen adda addaa gabaasaa kan turan dhiyoma kana.

Kanumaan walqabatee, Yeroo ammaa dhaabbanni kun biyyoota armaan olitti eeramaniif carraa addaa banuufiif jedha.

Bara  darbe Ani Ergaa Keessoo[inbox] dhaan hoogganaa olaanaafi hundeessaa dhaabbatichaa MARK ZUCKERBERGf dhaamsa barreesseen, hojii boonsaa akka hojjachaa jiru eeruufiidhaan, Garuu Ardii Afrikaatiif keessatti Baha Afrikaatiif xiyyeeffannaa addaa akka godhu waamicha koo dhiyeesseefii ture.

Hardha kinoo waamichi koo deebii waan argate fakkaata. hardha Qofaa miti, yeroma as dhiyoo darban Hoogganaan kun Biyyoota Afrikaa adda addaa kanneen akka [Sub-sahara, Keeniyaa, Naajeeriyaa fikkf …] keessa deemuun  haala “Addunyaa Ganda tokko gochuun” danda’amu irratti daawwateera, Biyyoota Afrikaa lakkoofsaan 46 ta’an kanneen hirdhina Interneetaa qabanis bilisaan Interneeta akka galchuufiif dubbateera, Biyyoota 17f yeroo ammaa tajaajilichi gadi lakkifameera.

Kanaafuu, Yeroo ammaa Dargaggootni/namootni ogummaa kanarratti waa uumuu danda’an carraa kanaan fayyadamoo akka ta’aniif jedhamee qophaaye kan Bots Messenger Challenge jedhamu ifa ta’ee jira. Kanaafuu Dargaggootni/namootni ogummaa kana qabdan:

  • Garee baayyinni nama sadi hin caalleen
  • Dhuunfaadhaan
  • Maqaa dhaabbataatiin Dorgomuu akka dadeessan ibsamee jira.

Beeksifni kun:

  • Guyyaa bahe: Gurraandhala 15, 2017[February 15, 2017 at 09:00:00 GMT]
  • Guyyaan Xumuraa: Ebla 28, 2017[April 28, 2017 at 11:59:59 GMT]

ta’uu beektanii carraa kanatti akka fayyadamtan isiniin jenna.

Timeline*

 February 15, 2017 at 09:00:00 GMT

Challenge launches
April 28, 2017 at 11:59:59 GMT

Submissions close
May 19, 2017 at 09:00:00 GMT

60 finalist teams announced per region

(i) 30 teams in the Middle East and North Africa

(ii) 30 teams in Sub-Saharan Africa
June 2, 2017 at 11:59:59 GMT

Submissions close for 60 finalist teams
June 19, 2017 at 09:00:00 GMT

12 winning teams announced per region

(i) 3 winners and 3 runner up teams in the Middle East and North Africa;

(ii) 3 winners and 3 runner up teams in Sub-Saharan Africa

 

Odeeffannoo guutuu:

https://messengerchallenge.splashthat.com/

 


HORAA BULAA
OROMO ICT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.